Diccionari financer

A


Abraçada solidària: Frau on la víctima és abraçada per l'estafador i aquest aprofita per a usurpar-li els objectes de valor així com joies i altres objectes.

Acció: és un títol representatiu del percentatge de propietat d’una empresa que donen al seu posseïdor drets econòmics i de gestió.

Actiu financer: és un bé o un dret amb un valor econòmic que s’utilitza com a mitjà d’intercanvi on es pot canviar per un altre actiu financer o béns o serveis.

Administrar: planejar, organitzar, dirigir i controlar, tots els recursos pertanyents a una organització, amb la finalitat d'aconseguir els objectius proposats.

Adware: es tracta d'un software maliciós dissenyat per a mostrar-nos anuncis no desitjats de forma massiva.

Agència qualificadora de risc: són empreses privades que es dediquen a analitzar la qualitat creditícia dels diferents emissors (tant entitats públiques com privades), és a dir, donen una valoració de risc de crèdit d'una companyia o producte financer a través d'una sèrie de qualificacions (o ràtings) segons uns paràmetres de rendibilitat i, sobretot, de solvència.
Agència Tributària: o formalment l'agència Estatal d'Aministracioó Tributària (AEAT) és un organisme públic de l'administració espanyola encarregat de la gestió del sistema tributari estatal, així com dels recursos d'altres administracions i ens públics, nacionals o de la Unió Europea.
Assegurador: és la companyia asseguradora i sempre haurà de ser una persona jurídica. A canvi de cobrar una prima, assumeix l'obligació d'indemnitzar al beneficiari una determinada quantitat de diners, en cas que ocórrega un esdeveniment (contingència) determina Actiu financer: és un bé o un dret amb un valor econòmic que s’utilitza com a mitjà d’intercanvi on es pot canviar per un altre actiu financer o béns o serveis.

Assegurança: és un contracte mitjançant el qual, a canvi d’una prima (preu), l'entitat asseguradora es compromet, en cas que es produïsca la situació prevista (sinistre), a indemnitzar el dany produït o a satisfer un capital, renda o una altra prestació convinguda a un tercer.

Assegurat: és la persona exposada al risc cobert pel contracte. El risc pot recaure sobre la pròpia persona de l'assegurat, sobre els seus béns, sobre un interès econòmic o sobre el seu patrimoni.
Aval: és una garantia addicional que assegura el compliment d'una obligació econòmica a favor d'un tercer. Es concreta en un document pel qual l'avalista garanteix el bon cap o compliment de les obligacions contretes.

Avalista bancari: és l'entitat financera que garanteix el compliment d'una obligació.

Avalista front al banc: Es tracta de la persona que es compromet a tornar un préstec o crèdit a l'entitat, en cas que el deutor no puga complir amb el pagament. L'avalista assumeix la mateixa responsabilitat que el prestatari. És una forma de garantir o assegurar el compliment de les obligacions econòmiques.B


Baiting: és un frau d’enginyeria social en el qual s'utilitza un ganxo perquè així els atacants aconseguisquen que la víctima infecte el seu equip o compartisca informació personal. El seu objectiu és que els usuaris connecten aquests dispositius infectats en els seus equips per a executar el malware amb el qual robar dades personals i/o prendre el control de l'equip, infectar la xarxa i arribar a la resta de dispositius.

Banca eletrònica: és un servei que donen les entitats financeres el qual permet que els seus clients puguen realitzar operacions i transaccions de forma autònoma, independent, segura i ràpida a través d'internet.

Backdoor: és un tipus de troià (malware) que permet al delinqüent prendre el control de l’equip de forma remota. Pel que poden lliurement robar informació o perpetrar altre tipus d’atacs. Les seues capacitats són molt destructives, ja que té capacitat de monitoritzar, registrar i compartir la nostra activitat amb l’atacant. A més, li permet crear, eliminar, editar i copiar qualsevol arxiu, així com executar comandes i realitzar modificacions al sistema.

Beneficiari: en una assegurança, és la persona física o jurídica que té dret a rebre la contraprestació convinguda en el contracte.

Bitcoin: és una moneda digital o criptomoneda que pot utilitzar-se per a intercanviar béns i serveis com qualsevol altra moneda en els llocs on s'accepte. És una moneda electrònica lliure i descentralitzada que permet la transacció directa sense cap intermediari.
C


Capacitació financera: estar en disposició de prendre decisions adequades en la gestió de l'economia personal o empresarial per disposar d'una cultura financera.

Cobertura: en una assegurança, és l’obligació principal de l'assegurador que consisteix en fer-se càrrec, fins al límit de la suma assegurada, de les conseqüències econòmiques que es deriven d'un sinistre.

Comissió: preu que es paga per la prestació d'un servei oferit per una entitat financera.

Compte bancari: és un contracte entre una entitat financera i una persona mitjançant el qual la primera custodia els depòsits de diners a la segona, al temps que li facilita la gestió i seguiment de les seues operacions bancàries, a canvi d’unes comissions i condicions pactades.

Confirming: consisteix en un sistema de gestió de pagaments per el qual una empresa encomana a una entitat especialitzada que s'encarregue de realitzar els pagaments als seus proveïdors. Existeix la possibilitat de que l'empresa de confirming, amb el pagament d'un interès, anticipe l'import de les factures als proveeïdors.

Contactless: és un nou mitjà de pagament que permet realitzar compres tan sols apropant la targeta o el mòbil.

Contribució especial: és un tipus de tribut que grava els beneficis o l’augment de valor d’un bé com a conseqüència d’obres o serveis públics (instal·lació enlluernat, millores urbanes, ampliació serveis públics, etc.)

Contribuent: és la persona física o jurídica sobre la qual recau la càrrega econòmica de l’impost.

Controlar: l'acció i l'efecte d'inspeccionar, fiscalitzar i verificar.

Corredor d’assegurances: és un assessor independent que orienta sobre quins productes d'assegurances son els adequats per a la cobertura que es necessita.

Criptomoneda: és un tipus de moneda digital que utilitza la criptografia per a proporcionar un sistema de pagament segur. Es genera amb la resolució de problemes matemàtics basats en criptografia. No necessiten d'un banc central o una altra institució que les controle. El seu valor estàs ubjecte a variació de preus, depenent de l'oferta i demanada ens els mercats.

Crèdit: és una operació pel qual una entitat financera posa a disposició d’una persona o empresa una quantitat limitada de diners durant un període de temps determinat. Durant eixe període es podrà utilitzar tota o part de la quantitat fixada, i es pagaran interessos solament per la quantitat disposta o utilitzada.

Crèdit nòmina: és un préstec d'un o diversos pagaments anticipats d'un sou mensual.

Crowdfunding: o finançament col·lectiu, és un sistema de cooperació que permet a un creador de projectes, siga professional o no, reunir una suma de diners entre moltes persones per recolzar una determinada iniciativa.

Cuc informàtic: són semblants als virus, però la diferència és que es propaguen sols, sense necessitat de ser executats per un ésser humà. Té la capacitat de replicar-se en el sistema, fent que l'ordinador puga manar milions de còpies de si matex amb una propagació imminent. El dany que pot causar és que consumeix molta memòria del sistema, aconseguint que els servidors i ordinadors no responguen.D


Deducció fiscal: són quantitats o percentatges que es resten de la base imposable de l’impost amb la intenció de reduir la pressió fiscal.

Defensa: conjunt de raons alegades per defendre una causa.

Dèficit: situació contrària al superàvit. Les despeses superen els ingressos.

Descobert en compte: també conegut com “quedar-se en nombres rojos”, suposa excedir-se en la posició de fons d'un compte passant a tindre un saldo deutor. La taxa d'interés per descobert és la més elevada de les operacions bancàries.

Depòsit: és un contracte en el qual una persona (depositant) lliura una certa quantitat de diners (depòsit) a una entitat bancària (depositària) que adquireix l'obligació de restituir-la amb les condicions estipulades en el contracte. A canvi de la custòdia dels seus fons, el depositant abona les comissions prèviament pactades i/o si escau, és remunerat per l'entitat depositària mitjançant l'aplicaicó d'un tipus d'interés. La seua finalitat és estalviar diners per disposar d'ell en qualsevol moment. Hi ha diversos tipus: compte d'estalvi, compte corrent o imposició a termini fixe.

Descompte comercial: mitjançant el descompte comercial o bancari, una entitat financera anticipa a un client l'import d'un crèdit que encara no ha vençut i que generalment és el resultat de la venda de béns, subministraments o serveis a un tercer. L'empresa cedeix el seu dret de crèdit a una entitat financera, que anticipa l'import, del qual anticipa l'interès corresponent, i s'encarrega de presentar al cobrament el document al deutor quan aplegue el venciment.

Desgravació fiscal: són quantitats que de vegades es poden deduir de la quota tributària.

Despesa: disposició de recursos propis per adquirir un bé.

Destret: situació compromesa que no se sap resoldre o superar, o en la qual no se sap com reaccionar o actuar.

Desviació: diferència que hi ha entre el planificat i el realment realitzat.

Deute: és l a obligació de pagament que es contrau amb la intenció de realitzar un consum present gràcies a ingressos futurs. 
Deute públic: són els diners que l'Estat ha demanat prestat per a finançar la seua despesa i inversió. Quan parlem d'Estat no ens referim necessàriament al govern central, sinó que pot ser qualsevol nivell de govern: ajuntaments, diputacions provincials, comunitats autònomes, etc. Aleshores l'Estat deu retornar  els diners que ha pres prestats amb interessos en un futur.
Diners: són un mitjà d’intercanvi o de pagament i cobrament generalment acceptat.

Diners bancaris: són els que, d’alguna manera, sols existeixen virtualment, perquè “estan a l’entitat financera”. Quan depositem els diners (efectiu) en una entitat financera, desapareixen físicament i renaixen com diners bancaris, és a dir deixen d’estar en efectiu o deixen de ser efectiu.

Diners de curs legal: són els bitllets i monedes emesos pels bancs centrals de cada país. En el cas d’Espanya la moneda oficial és l’euro.
Dipòsit: lloc on es guarda un bé que estarà sota la custòdia d'una persona o d'una organització.

Diversificació: és la forma més efectiva de reduir el risc total de les nostres inversions. Consisteix en la inversió d’una àmplia varietat d’actius per reduir el risc total o disminuir la volatilitat.

Domicili fiscal: és el lloc on residixen o duen a terme les activitats professionals les persones físiques o jurídiques. En el cas de les persones físiques, és la seua residència, i en el cas de les persones jurídiques (societats empresarials), és el lloc on duen a terme les activitats professionals.

Domiciliació: És una forma de pagament que consisteix a donar l'ordre a l'entitat financera perquè atenga periòdicament, fins al pròxim avís, d'una sèrie de rebuts.

Donació: lliurament voluntari d'alguna cosa que es posseeix i en la qual es necessita la intervenció de dues parts, el donant i el donatari.E


Educació financera: ens aporta coneixements, capacitats i habilitats per aprendre a gestionar i planificar les finances en cada etapa de la vida, a prendre les millors decisions financeres que afecten els nostres recursos i a ser consumidors racionals i intel·ligents. En definitiva, l'educació financera ens aporta una millora de la gestió econòmica de les nostres finances, perquè totes les persones, al llarg de la seua vida, s'enfrontaran a situacions on tindràn que prendre decisions relacionades amb l'estalvi, el consum, el finançament, les inversions, l'emprenedoria, la jubilació, etc.

Efectiu: Són els bitllets i monedes i hi ha de diferents tipus (divises): euros, dòlars, lliures, iens, etc.

Egresso: sortir d'alguna part. En comptabilitat és la sortida de diners de l'empresa que inclou les despeses i les inversions.

Emprenedor: és aquell que crea un nou negoci. Es tracta d'un innovador que busca a través d'una nova idea resoldre algun problema o necessitat i lluita per aconseguir el seu objectiu.
Emprenedoria: és la capacitat d’una persona per dur avant un projecte amb una sèrie d'actituds i aptituds a través d’idees i oportunitats per aconseguir un objectiu o meta. Està molt relacionat amb la creació d’empreses, nous productes o la innovació dels mateixos.
Empresa: és una unitat formada per persones i béns materials i financers, amb l'objectiu de produir alguna cosa o prestar un servei que cobrisca una necessitat i pel qual s'obtinguen beneficis.

Empresari: és una persona que dirigeix una companyia de la qual pot o no ser el propietari, i agrega capital i treball per a produir un bé o oferir un servei amb finalitats de lucre.
Enginyeria social: és un conjunt de tècniques que usen els cibercriminals per enganyar als usuaris per a que els envien dades personals, infecten els seus dispositius amb malware o a obrir enllaços a llocs infectats.

Entitat financera: és qualsevol entitat o agrupació que té com a objectiu i fi oferir serveis de caràcter financer i que van des de la simple intermediació i assessorament al mercat de els assegurances o crèdits bancaris.

Entitats de crèdit ràpid: són entitats dedicades exclusivament a donar crèdits, no capten diners, només ho ofereixen immediatament.

Estalvi: part de la renda que permet diferir el consum en un període posterior en el temps.

Eventualitat: fet inesperat, que ocorre sense previ avís trencant amb el transcurs esperat dels esdeveniments.

Exempció: situació que forma part del fet imposable, però que per llei no ha de tributar per l'impost.F


Factoring: és un mètode de finançament que consisteix en un sistema de gestió de cobraments mitjançant el qual una empresa encomana a una entitat especialitzada que s'encarregue de la recaptació (de l'import) de factures dels seus clients. Aquesta última assumeix la gestió de recaptació i anticipa un tant per cent del seu import, amb la contrapartida del cobrament d'un interés.

Finançament: és el mètode pel qual es concedeixen diners amb la condició de que es retornaran junt uns interessos.

Franquícia:  en una assegurança, és una quantitat per la qual l'assegurat és el seu propi assegurador, ja que en cas de sinistre suportarà amb el seu patrimoni la part dels danys que li corresponga. Serveix per a reduir l'import de la prima d’una assegurança.

Furt: és prendre o retindre béns d'altre contra la voluntat del seu amo.G


Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.


H


Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.


I


IBAN: (International Bank Account Number) Codi internacional de Compte Bancari en valencià. És un codi alfanumèric que identifica un compte bancari determinat d'una entitat financera en qualsevol lloc del món.

IBI: (Impost sobre els Béns Immobles). Es tracta d'un impost municipal directe que grava el valor dels béns immobles (que no es poden moure del lloc on estan, per exemple: habitatges, terrenys, locals,...) i el paguen els titulars o els posseïdors del bé.

Imposició a termini fixe: és un producte que consisteix en l’entrega d’una determinada quantitat de diners a una entitat bancària durant un termini determinat. A canvi es rep una remuneració en forma d'interessos en finalitzar el període junt els diners inicials.

Impost: és un tipus de tribut on no hi ha una contraprestació directa per al contribuent, és a dir, no hi ha una destinació concreta ni directa dels diners pagats.

Indemnització: compensació que se li lliura a una persona com a conseqüència d'un dany que s'haja rebut.

Ingrés: percepció d'un bé econòmic que permet incrementar el patrimoni.

Innovar: és utilitzar el coneixement per a crear productes, serveis o processos, que són nous per a l'empresa, o millorar els ja existents, aconseguint amb açò tindre èxit en el mercat.

Institucions financeres: són les encarregades de vetlar pel bon funcionament i donar seguretat i estabilitat al sistema financer i, per tant, regular, vigilar i sancionar, en cas d'incompliment.

Interés: preu que es paga per disposar de capitals aliens durant un determinat període de temps o quantitat de diners que es rep per depositar uns diners durant un temps determinat (i en una sèrie de condicions).

Intermediari financer: és l’encarregat de canalitzar els estalvis dels agents econòmics cap als que els demanden.
Invertir: és l’ús que se li donen als diners amb ànim d’aconseguir a canvi més diners en el futur.J


Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.


K


Keylogger: És un tipus de troià que realitza un seguiment i registra cada tecla que es polsa en un equip sense el nostre consentiment. El seu objectiu es monitoritzar la nostra activitat i recollir dades que l’atacant puga utilitzar per robar comptes, informació i perpetrar altre tipus d’atac. Al recollir les pulsacions registrades al teclat, la seguretat dels nostres comptes es veu seriosament compromesa.


L


Leasing financer: és una operació de finançament a llarg termini pel qual una entitat de crèdit adquireix un bé moble o immoble elegit per una empresa, empresari o professional cedint el seu ús a aquest a canvi del cobrament d'unes quotes periòdiques. Els béns adquirits han d'estar vinculats amb el desenvolupament de l'activitat econòmica de l'arrendatari. Quan finalitze el període d'arrendament es pot optar entre adquirir el bé per un valor residual fixat amb anterioritat (per regla habitual, una quota més del leasing financer), renovar el contracte o tornar el bé a l'entitat de crèdit.

Liquiditat: és la capacitat de convertir un actiu financer en efectiu sense patir pèrdues.

M


Malware: és qualsevol tipus de programa maliciós que tracta d'infectar un ordinador o un disposotiu mòbil. Per tant, és una estafa o engany intencionat que es realitza a través de les tecnologies de la informació i comunicació.

Mediador d’assegurances: és un assessor que aconsella al client sobre les modalitats d’assegurances i cobertures que més li convenen en funció de la seua situació personal.

Mercat financer: és el mecanisme a través del qual s'intercanvien actius financers entre agents econòmics (persones, empreses i Estat) i és el lloc on es determinen els seus preus (no ha de ser necessàriament ser un lloc físic).

Meritació: és el moment en el qual es produeix el naixement de l'obligació tributària i a partir d'eixe moment l'impostés exigible per aprt de l'Administració.

Microcrèdit: es tracta de préstecs menuts sense aval i amb baix interés, basats en la confiança cap a les persones i les seus capacitats. Generalment van destinats als més necessitats, a aquells que tenen dificultat per accedir al sistema bancari tradicional.

Mitjà de pagament: és un instrument que permet realitzar pagaments per poder adquirir béns o serveis o pagar deutes.N


Necessitat: és el desig de satisfer una cosa de la qual es manca. Els béns (tangibles) o els serveis (intangibles) són allò que satisfan les necessitats.

Nominal d'una operació de finançament: és la quantitat per la qual es formalitza l' operació i que el prestatari deu tornar.

Novació hipotecària: es tracta de la modificació d'algunes de les condicions d'un préstec hipotecari sense canviar d'entitat financera. A Espanya es pot modificar el tipus d'interés, l'import pendent, l'índex de referència, la finalització de la liquidació, els titulars del préstec, les garanties (reals o personals) o el sistema de liquidació. Les despeses varien depenent del canvi realitzat.
O


Objectiu: meta que es pretén aconseguir. Ha de ser especific, assolible, mesurable, realista i fitat en el temps.


P


Pagar: entregar una quantitat de diners o una altra cosa que se li deu, ja siga a canvi d'una cosa, o per un servei o un treball que ha realitzat.

Període de carència: es tracta d'un temps en la vida d'una operació de finançament en la qual no s'abona res en concepte d'interessos o d'amortització del capital d'un préstec.

Període impositiu: és el termini de temps que correspon a la liquidació de l'impost.

Pharming: és una pràctica fraudulenta en la qual es manipula el trànsit legítim d'un lloc web perquè dirigisca als usuaris a llocs web falsos, però molt similars en aparença, que instal·laran programari maliciós en l'equip del visitant o que registraran les dades personals de l'usuari, com les seues contrasenyes o les seues dades bancàries.

Phishing: és un mètode que els ciberdelinqüents utilitzen per a enganyar i aconseguir suplantar la identitat d'altre a través de revelar informació personal, com a contrasenyes o dades de targetes de crèdit i de la seguretat social i nombres de comptes bancaris.

PIB: (Producte Interior Brut) és una magnitud macro econòmica que expressa la suma de tots els serveis i béns finals produïts en un país durant un any.

Pla de pensions: és un vehicle d'estalvi-inversió a llarg termini destinat a cobrir unes contingències determinades, definides com la jubilació, invalidesa laboral total o permanent, defunció i desocupaicó de llarga durda. El seu funcionament es basa en aportacions periòdiques o puntuals realitzades pel funcionament es basa en aportacions periòdiques o puntuals realitzades pel partícip que són invertides pels gestors del pla, seguint uns criteris de rendibilitat i risc prèviament establits en la política d'inversió.

Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic (PIAS): és un  instrument d'estalvi que3 permet construir una renda vitalía assegurada mitjançant el pagament d'unes primes i es configura com una assegurança individual a llarg termini. No es vincula a la jubilació ni a la resta de contingències previstes en els plans de pensions ni en els PPA, però el contractant és també al mateix temps prenedor, assegurat i beneficiari. La finalitat d'este producte és acumular un capital al llarg del temps, que podrà servir com a complement al sistema de prestació de pensions de la Seguretat Social, encara que no tenen obligatòriament com a contingència principal la jubilació.

Pla de Previsió Assegurat (PPA): és un vehicle d'estalvi a llarg termini amb unes característiques i un règim molt similar al dels plans de pensions. Les contingències que cobreix són les mateixes que en els plans de pensions, la principal diferència és que el pla de pensions estan instrumentalitzats en fons de pensions, mentre que els plans de previsió assegurats s'integren en una pòlissa d'assegurances. És un producte conservador, ja que ha d'assegurar un interés. Una altra diferència respecte al pla de pensions és que el contractant és al mateix temps prenedor, assegurat i beneficiari, però en cas de defunció es poden generar prestacions per als hereus.

Planificar: elaborar o projectar un pla conforme al que s'ha de desenvolupar alguna cosa, especialment una activitat.

Pòlissa: és el document que conté les normes que van a regular l’assegurança, les condicions generals, particulars i especials.

Pòlissa de crèdit: és un document on es formalitza que una entitat financera concedeix a una empresa, empresari o professional una línia de crèdit.

Prenedor: en una assegurança, és la persona física o jurídica que contracta l’assegurança, signa la pòlissa (document contractual) i es compromet a pagar la prima.
Pressupost: és un pla financer personalitzat que ens ajuda a controlar les despeses i traure el màxim profit als ingressos, en definitiva, ens permet gestionar millor les nostres finances.

Prestador: es tracta de la persona o entitat que presta els diners en una operació de finançament.

Prestatari: es tracta de la persona física o jurídica que rep els diners de l'entitat financera o persona, obligant-se a tornar-los junt amb el pagament d'un interés.

Préstec: és una operació mitjançant la qual una persona (prestador), normalment una entitat financera, entrega una quantitat determinada de diners a una altra (prestatari), la qual es compromet a retornar-la, junt uns interessos acordats, en els terminis i forma prèviament establerts en un contracte. 

Prima: és la quantitat (preu) que devem pagar per l’assegurança.
Productes híbrids: es tracta de productes que per la seua naturalesa no poden classificar-se com de renda fixa, ni tampoc de renda variable. D'ací el seu caràcter híbrid, ja que tenen alguns aspectes similars a la renda fixa i altres aspectes de la renda variable donat que combinen deute i capital. Permeten al posseïdor participar en els resultats de l’entitat però, alhora, queden subjectes a una sèrie de restriccions en termes de liquiditat. Són valors de caràcter perpetu, és a dir, no tenen data de venciment, i la seua rendibilitat – fixa en un primer període i variable durant la resta de la vida del producte – no està garantida. Es tracta d’un instrument complexe i de risc elevat que pot generar rendibilitat, però també pèrdues en el capital invertit.

Propina: quantitat de diners que es dóna voluntàriament per agrair un servei.

Protecció: cura preventiva davant un eventual risc o problema.


Q


Quota d'un préstec: són els imports periòdics a abonar, normalment en mensualitats encara que es pot de forma trimestral, bimestral, semestral, anual... Es compon de dues parts: una quantitat correspon al pagament d'interessos (relacionats amb la taxa d'interés d'un préstec) i l'altra a disminuir el nominal d'un préstec.R


Ransomware: és un tipus de troià que aconsegueix prendre el control del dispositiu i xifra el seu accés i/o arxius o discs durs. A canvi, exigeix el pagament d'un rescat per a recuperar el control i la informació. 

Reclamació: expressar, oralment o per escrit, la seua oposición, inconformitat o disgust per algún assumpte que considera injust.

Renda fixa privada: són valors emesos per les empreses que reconeixen un deute per a l'entitat. Igual que el deute públic servix per a poder finançar la despesa i la inversió de l'Estat, la renda fixa privada servix per a poder finançar la despesa i inversió d'empreses privades i per a l’inversor suposa un rendiment pels seus diners.

Renda variable: és un tipus d'inversió formada per tots aquells actius financers en els quals no està garantida ni la devolució del capital invertit ni la rendibilitat de l'actiu i tampoc són conegudes per endavant. Quan adquirim un instrument de renda variable no tenim per què conéixer els interessos que ens van a pagar. Sol donar major rendibilitat, sobretot en el llarg termini, però no sempre té perquè ser així.

Renting: es tracta d'una modalitat de finançament que té semblança amb el leasing, però a diferència d'aquest també poden utilitzar-lo particulars. No contempla l' opció de compra i inclou totes les despeses relacionades amb el bé, com per exemple, manteniment, impostos, matriculacions, assegurances, reparacions,... per aquest motiu les quotes de renting són més elevades que el leasing.

Rogueware: és un malware que simula ser un antivirus o una ferramenta de seguretat que ens alerta d’un problema amb els nostres dispositius (presència malware, amenaça o problema a corregir). 

Romanent: alguna cosa que sobra, que excedeix. En comptabilitat són els beneficis que a final d'any no s'han repartit.S


Seguretat: absència de perill o risc.

Sinistre: en una assegurança, és un esdeveniment que produeix uns danys garantits en la pòlissa fins a una determinada quantia. Com a resposta front al sinistre, l'entitat asseguradora està obligada a satisfer al beneficiari, el capital establert en el contracte.

Sistema financer: és el conjunt d’institucions, intermediaris, actius i mercats on s’organitza l’activitat financera, de tal forma que ha de canalitzar l’estalvi, fent que els recursos que permeten desenvolupar l’activitat econòmica real, (produir i consumir, per exemple) arriben des d’aquells individus excedentaris en un moment determinat fins aquells altres deficitaris.

Sistema tributari: és el conjunt de normes, mitjans i instruments amb els que l'Aministració Pública regula la gestió dels diferents tributs. Inclou un conjunt de tributs que exigeixen les diferents administracions públiques.

Skimming: És el robatori d'informació de targetes de crèdit utilitzat en el moment de la transacció, amb la finalitat de reproduir o clonar la targeta de crèdit o dèbit per al seu posterior ús fraudulent.

Sou: remuneració regular assignada per l'acompliment d'un càrrec o servei professional.

Smishing: és un frau d’enginyeria social paregut al phishing mitjançant el qual algú intenta obtindre informació privada a través d'un missatge de text o SMS. Smishing és una paraula composta que fa referència a SMS i phishing. El ciberdelinqüent suplanta la identitat d'alguna persona o entitat de confiança per a la seua víctima, amb l'objectiu d'enganyar-la i aconseguir que compartisca informació personal, realitze un pagament, faça clic en un enllaç maliciós o es descarregue un arxiu adjunt.

Spam: és un frau d’enginyeria social en el que es rep un missatge no sol·licitat que fa publicitat d'un servei o producte; la versió electrònica del "correu no desitjat”. Tradicionalment, els atacs dels remitents de spam es dirigeixen a comptes de correu electrònic, però ara també és possible trobar spam en blogs, missatges instantanis, llocs de xarxes socials com Facebook i telèfons mòbils.

Spwyare: és un tipus de malware que recopila informació sobre nosaltres, els nostres hàbits o l’historial de navegació sense el nostre coneixement, habitualment per distribuir-lo a bases de dades comercials.

Stealer: és un tipus de troià que accedeix a la informació privada emmagatzemad
a en l’equip. Al executar-se, analitza els programes instal·lats i els credencials emmagatzemats per a després, compartir-les amb l’atacant.

Subjecte passiu: és aquell sobre el qual recau l'obligació de declarar, és qui ha de liquidar el tribut.

Subrogació hipotecària: es tracta de la modificació del deutor o del creditor d'un préstec.

Suma assegurada: és el valor atribuït pel prenedor d'un contracte d’assegurança als béns coberts per la pòlissa. En cas de sinistre, és l'import màxim que està obligat a pagar l'assegurador. El cost de la prima vindrà donada per esta quantitat. 

Superapp:  són aplicacions que reuneixen tot allò que l’usuari necessita. Les finances són un dels seus serveis però no l’únic, ofereixen també xarxes socials, repartiment de menjar a domicili o reserva de transport, entre altres.

Superàvit: situació en la qual els ingressos són superiors a les despeses o el patrimoni major als deutes.T


Targeta: és un instrument, normalment emés en plàstic, que permet materialitzar el pagament mitjançant TPV Virtual o datàfon.

Taxa: és un tipus de tribut que es paga en contraprestació per un servei públic, o per dur a terme una activitat que proporciona un benefici directe a l’usuari.

Taxa Anual Equivalent (TAE): és un percentatge que representa el cost d’una operació, és a dir, ens diu el tipus que realment paguem en una operació de finançament.

Termini d'amortització: és el període que disposa el client per a tornar el préstec.

Tocomocho: estafa que consisteix a vendre un bitllet de loteria aparentment premiat.

Transferència: és un intercanvi de diners d’un compte bancari a un altre; és a dir, és l’operació per la qual una persona o entitat (que també es denomina ordenant) decideix enviar una determinada suma de diners al compte bancari d’una altra persona o entitat (el beneficiari). Es pot realitzar mitjançant una entitat financera o la banca electrònica.
Traspàs: és l’intercanvi de diners d’un compte a un altre dins d’una mateixa entitat financera i amb el mateix titular. El seu efecte és automàtic, ja que els diners ixen i entren en els comptes de forma instantània.

Tresoreria: és una partida comptable que inclou el conjunt de disponibilitats líquides i serveix per cobrar els  ingressos i pagar les despeses.

Tributs: són els ingressos públics més importants al pressupost de l’Estat, i la seua finalitat és obtenir els recursos necessaris per sufragar la despesa pública i incidir en l’activitat econòmica del país.
Troià: és un tipus de malware que realitza accions concretes per al control de la seguretat de l'ordinador i no es propaguen per a infectar altres arxius. El perill és major: solen ser més difícils de detectar. Tenen la particularitat de “semblar” ser un programa útil i normal, però realment és un engany i pot causar molt de dany.U


BoUtstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.


V


Vehicle: màquina que permet desplaçar-se d'un lloc cap a un altre, tant a persones, animals com un altre objecte.

Virus informàtic: són programes informàtics que tenen com a objectiu alterar el funcionament de l'ordinador, sense que ens adonem.

Vishing: és un frau d’enginyeria social que es realitza a través d'una trucada telefònica amb l'objectiu d'aconseguir les dades personals o bancàries d'una persona. Per a obtindre aquesta informació, els delinqüents suplanten la identitat d'un tercer i aconsegueixen mitjançant l'engany, per exemple, dades financeres. Es denomina vishing per la combinació de voice (veu) i phishing. 


W


Wallet: es tracta d’una cartera electrònica amb la qual l'usuari pot administrar els seus diners de manera virtual des del seu mòbil i realitzar pagaments de manera simple en qualsevol moment.

 


X


Xec: és un document mitjançant el qual una entitat financera s'obliga al pagament d'una determinada quantitat per ordre d'un dels seus clients i amb càrrec al seu compte bancari.


Y


Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.


Z


Bootstrap-based templates

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.


Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.